Kursy

Moje Kursy

Polityka Prywatno??ci

Serwis DanceBook.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno??ci.

Ka??dego u??ytkownika serwisów DanceBook.pl obowi?zuje aktualna Polityka Prywatno??ci.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wp??ywaj? na podstawow? zasad?: DanceBook.pl nie sprzedaje i nie udost?pnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/u??ytkowników swoich serwisów i czasopism.

Je??li nie zgadzasz si? z Polityk? Prywatno??ci, prosz? nie odwiedza? serwisów oraz nie nabywa? produktów i us??ug oferowanych przez DanceBook.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu DanceBook.pl mo??esz zosta? poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wype??nienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które b?dziesz proszony, to w wi?kszo??ci przypadków imi? i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które s? niezb?dne do dzia??ania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno???, któr? te dane dotyczy??y.

Zamawianie us??ug i produktów

Obs??ug? p??atno??ci stanowi system DotPay.pl

Zakupione u nas kursy s? przeznaczone do u??ytku wy???cznie osoby kupuj?cej. Kursy w wersji online jaki na DVD s? chronione prawem autorskim. Z wyj?tkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo, jakiekolwiek powielanie, monta??, wypo??yczanie czy inne rozpowszechnianie p??yty lub jej zawarto??ci czy fragmentów zawarto??ci jest bezwzgl?dnie zabronione. Zabronione jest tworzenie kopii zapasowych w serwisach wymiany plików (nawet w folderach zabezpieczonych has??em).

P??yty DVD i kursy online nie mog? by? przedmiotem wymiany, odsprzeda??y czy sprzeda??y handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji. Ka??dy kurs zawiera zaszyfrowane informacje o jego nabywcy, które mog? by? wykorzystane podczas naruszania zasad regulaminu..

 

Niezapowiedziane Wiadomo??ci

DanceBook.pl zastrzega sobie prawo do wysy??ania niezapowiedzianych wiadomo??ci osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodzi??y si? z Polityk? Prywatno??ci.

Pod poj?ciem niezapowiedzianych wiadomo??ci DanceBook.pl rozumie informacje odnosz?ce si? bezpo??rednio do jego serwisów, czasopism, us??ug i produktów (np. zmiany, wewn?trzne promocje), niekomercyjne listy (np. ??yczenia, komentarze osobiste itp.) 

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach nale???cych do DanceBook.pl przy okazji wysy??ania komentarzy do artyku??ów, odpowiedzi na forum itp. s? dost?pne dla wszystkich odwiedzaj?cych strony zawieraj?ce te dane (z wyl?czeniem adresu E-Mail).

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów nale???cych do DanceBook.pl mog? wykorzystywa? cookies, czyli ma??e pliki tekstowe wysy??ane do komputera internauty identyfikuj?ce go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies s? nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego u??ytkownika i jego danych.

Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

 1. dostosowania zawarto??ci stron internetowych Serwisu do preferencji U??ytkownika
 2. optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno??ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U??ytkownika Serwisu i odpowiednio wy??wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U??ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci;
 4. utrzymanie sesji U??ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U??ytkownik nie musi na ka??dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has??a;

W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy???czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej).
 • „Sta??e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U??ytkownika.

W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

 • „niezb?dne” pliki cookies, umo??liwiaj?ce korzystanie z us??ug dost?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us??ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies s??u???ce do zapewnienia bezpiecze??stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu??y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajno??ciowe” pliki cookies, umo??liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umo??liwiaj?ce „zapami?tanie” wybranych przez U??ytkownika ustawie?? i personalizacj? interfejsu U??ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U??ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umo??liwiaj?ce dostarczanie U??ytkownikom tre??ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa??.

W wielu przypadkach oprogramowanie s??u???ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy??lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika.

U??ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka??dym czasie zmiany ustawie?? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno??ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs??ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d?? informowa? o ich ka??dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U??ytkownika Serwisu.

Szczegó??owe informacje o mo??liwo??ci i sposobach obs??ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

Operator Serwisu informuje, ??e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp??yn?? na funkcjonalno??ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie?? przez wspó??pracuj?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wy???czenie Odpowiedzialno??ci

Dancebook.pl jest serwisem skoncentrowanym na pomoc w nauce i przekazaniu jak najwi?kszej ilo??ci praktycznych informacji.

W kursach które zamieszczamy na DanceBook.pl staramy si? przekaza? konkretn? wiedz?.

Zdajemy sobie jednak spraw?, ??e nie wszyscy efektywnie wykorzystaj? materia??y, jakie zgromadzili??my. Dlatego Serwis DanceBook.pl nie ponosi odpowiedzialno??ci za brak post?pów w nauce.

Chwilka...

Moje Zamówienia

 
Bezpieczeństwo płatności gwarantuje serwis DotPay