Kursy

Moje Kursy

Regulamin

DEFINICJE

Serwis – DanceBook.pl jest zorganizowan? platforma edukacyjn? pod???czona do sieci internet, umo??liwiaj?ca U??ytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez DanceBook.pl i/lub jej partnerów, a tak??e innych ??wiatowych zasobów Internetu oraz realizacj? operacji handlowych przez Internet.
U??ytkownik – oznacza ka??d? osob?, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu DanceBook.pl.
Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wype??ni? podczas procesu rejestracji do serwisu
Has??o – ci?g znaków, umo??liwiaj?cych logowanie si? do systemu
Login - Nazwa U??ytkownika (w serwisie DanceBook.pl - jest to adres email)
Logowanie – proces uzyskania dost?pu do zasobów online , po sprawdzeniu to??samo??ci u??ytkownika
Instruktor – osoba prezentuj?ca kurs 
Lekcja– pojedy??cze wideo lub artyku?? w serwisie
Kurs - kilka lekcji lub artyku??ów, pod jedn? nazw?
Us??uga – Lekcja lub Kurs
 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) okre??la ogólne zasady stanowi?ce prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.DanceBook.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzeda??y dost?pnych w nim kursów oraz lekcji internetowych.
2. U??ytkownikiem serwisu mo??e by? osoba fizyczna, która uko??czy??a 18 rok ??ycia, posiadaj?ca pe??n? zdolno??? do czynno??ci prawnych a tak??e podmioty gospodarcze i inne.
3. Ka??dy U??ytkownik zobowi?zany jest, z momentem podj?cia czynno??ci zmierzaj?cych do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu i o??wiadcza tym samym, ??e zapozna?? si? z niniejszym Regulaminem oraz Polityk? Prywatno??ci, w pe??ni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowi?zuje si? do ich bezwzgl?dnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku ka??dy, kto nie zgadza si? z powy??szym, powinien powstrzyma? si? od korzystania z us??ug Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie ??wiadczenia us??ug i sprzeda??y produktów oferowanych w Serwisie.
4. W??a??cicielem i administratorem Serwisu (zwany dalej „Administratorem”) jest firma "J-Product", ul. Starego D?bu 40, 01-424 Warszawa
figuruj?ca w EDG po numerem NIP 5242712238, REGON 147015944.
5. W celu prawid??owego korzystania z Us??ug wymagane jest:
po???czenie z sieci? Internet (pr?dko??? minimum 4MB/s),  przegl?darka internetowa, obs??uguj?ca HTML5, JavaScript.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialno??ci za niepoprawne funkcjonowanie serwisu wynikaj?ce z nieprawid??owej konfiguracji komputera U??ytkownika, wynikaj?ce z punktu 5.
 

§ 2 Rodzaj i zakres ??wiadczonych us??ug

 
1.      Serwis Dancebook.pl udost?pnia autorskie lekcje i kursy ta??ca w postaci wideo oraz tekstu. Korzystanie z zasobów serwisu jest ca??kowicie dobrowolne.
2.      Administracja Dancebook.pl ma prawo dowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materia??ów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a tak??e przeprowadzania promocji oraz ich ko??czenia.
3.      Serwis DanceBook.pl jest autorem kursów i posiada prawa do materia??ów u??ytych w kursie.

§ 3 ODPOWIEDZIALNO?? ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

 
1.      Z kursów mog? korzysta? zainteresowane osoby w wersji p??atnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych, dost?p jest zaraz po za??ogowaniu. W przypadku kursów p??atnych - po uiszczeniu op??aty.
2.      Kursy p??atne dost?pne dla Zalogowanego U??ytkownika po tym, jak wp??ata zaksi?guje si? na koncie.
3.      Dost?p do kupionego przez U??ytkownika kursu czy lekcji to1 Rok (365 dni).
4.      Akceptacja regulaminu przez U??ytkownika jest równoznaczna z wyra??eniem zgody na przesy??anie na podany przez U??ytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o ??wiadczeniu us??ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5.      U??ytkownik wyra??a zgod? na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
6.      W??a??ciciel serwisu mo??e udost?pni? dane osobowe podmiotom, je??li jest to niezb?dne do ??wiadczenia jego us??ug a tak??e w przypadku, gdy istnieje konieczno??? przekazania informacji organom ??cigania.
7.      Zgodnie z ustaw? o ??wiadczeniu us??ug drog? elektroniczn? (Dz.U.Nr 144) u??ytkownik wyra??a zgod? na ??wiadczenie us??ug drog? elektroniczn?.
8.      U??ytkownicy, którzy s? zarejestrowani w serwisie, wyra??aj? zgod? na przesy??anie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomoc? E-mail oraz przy zastosowaniu ??rodków przekazu (w tym ??rodków telefonicznych i teleinformatycznych). Wys??ana wiadomo??? jest uwa??na za skutecznie dor?czon?.
9.      Rozliczenia transakcji kart? kredytow? i e-przelewem przeprowadzane s? za po??rednictwem serwisu Dotpay.pl
10. Wszystkie ceny oferowanych produktów w Dancebook.pl, s? cenami brutto.

 §4 REJESTRACJA

1.      Platforma dzia??a w systemie online.
2.      Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a nast?pnie zarejestrowanie si? w serwisie. Po wype??nieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje si? link aktywacyjny wys??any na email. Po prawid??owo przeprowadzonej rejestracji U??ytkownik otrzymuje pe??en dost?p do serwisu, wy???czaj?c p??atne kursy. W ka??dej chwili U??ytkownik mo??e modyfikowa? swoje dane w panelu administracyjnym. Po przes??aniu wype??nionego formularza., U??ytkownik w sposób czynny zaczyna korzysta? z zasobów serwisu.
3.      Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji nast?puje poprzez wys??anie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a tak??e stworzenie bazy danych.
4.      Serwis zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji u??ytkownika.
5.      W przypadku naruszenia regulaminu, U??ytkownik mo??e mie? zablokowany dost?p do konta, czasowo lub na sta??e. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie mo??na ro??ci? sobie jakichkolwiek praw do Serwisu www.dancebook.pl   
6.      U??ytkownik w dowolnym czasie mo??e zrezygnowa? z korzystania z Serwisu
Rozwi?zanie umowy nast?puje, gdy:
a. zalega z p??atno??ciami
b. nazwa U??ytkownika jest sprzeczna z obowi?zuj?cymi zasadami
c. U??ytkownik nie respektuje regulaminu
d. na wniosek W??a??ciciela  
 

§5 U??YTKOWNIK

1.      U??ytkownik, który uczy si? poprzez kurs/lekcj?, ponosi odpowiedzialno??? za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz wszelkie dzia??ania wynikaj?ce z uzyskanej wiedzy.
2.      U??ytkownik zobowi?zany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na w??asn? odpowiedzialno???.
3.      U??ytkownik mo??e wybra? sobie kursy, które op??aci, i z których b?dzie móg?? skorzysta?. Aktualna lista kursów a tak??e cenniki dost?pne s? na stronie serwisu.

§ 6 PRAWA W?ASNO?CI INTELEKTUALNEJ

 
1. Serwis, oferuj?c U??ytkownikom dost?p do informacji rozpowszechnianych za po??rednictwem Serwisu zwraca szczególn? uwag? na konieczno??? respektowania praw w??asno??ci intelektualnej.
2. Nabywca kursu mo??e u??ytkowa? go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarza? w elektronicznych urz?dzeniach, wprowadza? do pami?ci komputera lub innych w??a??ciwych urz?dze?? w celu zapoznania si? z tre??ci?, bez mo??liwo??ci ingerowania w t? tre???, powielania plików kursu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego tre??ci w ca??o??ci lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpiecze?? lub oznacze??). Niedozwolone jest równie?? rozpowszechnianie takiego kursu oraz nagra??, udost?pnianie lub odtwarzanie publiczne, bez wzgl?du na cel i form? tych dzia??a??. Wszystko powy??sze mo??e by? uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej umowy.
3. Ka??dy nabywca kursu zobowi?zany jest dba? o to, aby ??adne inne nieupowa??nione osoby nie mia??y do niego dost?pu w ten sposób, aby mog??y go powiela?, dystrybuowa? bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywa?, gdy?? w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator mo??e kierowa? roszczenia z tego tytu??u wzgl?dem znanego mu nabywcy z tytu??u ??amania praw autorskich.
5. Wszelkie nagrania mp3, ebooki i filmy wideo udost?pniane na ??amach Serwisu – odp??atnie lub nieodp??atnie – podlegaj? ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 

§ 7 TRYB POST?POWANIA REKLAMACYJNEGO

 
1. Reklamacje w zakresie us??ug ??wiadczonych przez Serwis mo??na zg??asza?
drog? elektroniczn? poprzez formularz kontaktowy, znajduj?cy si? pod adresem: www.DanceBook.pl/Kontakt.
lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:
 
„J-Product” Dmitry Kuchin
ul. Starego D?bu 40
01-424 Warszawa
 
Zg??oszenie reklamacyjne powinno zawiera? oznaczenie osoby zg??aszaj?cej reklamacj? (imi?, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia b?d?cego przyczyn? reklamacji.
2. Reklamacje zostan? rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zg??oszenia. jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, je??eli wynika ona z nieznajomo??ci Regulaminu, niezastosowania si? przez U??ytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazuj?cych si? na bie???co na ??amach Serwisu.
3. Ka??demu U??ytkownikowi nabywaj?cemu dost?p do kursu za po??rednictwem Serwisu, przys??uguje prawo ca??kowitego zwrotu zainwestowanej kwoty, je??eli U??ytkownik nie b?dzie zadowolony z jako??ci produktu. Czas ubiegania si?  o zwrot nale??no??ci zosta?? wyznaczony na 30 dni liczonych od daty zakupu dost?pu do kursu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyj?cia zwrotu w wyj?tkowych sytuacjach, gdy wyst?pi? uzasadnione w?tpliwo??ci, i?? dokonywany zwrot nosi cechy nadu??ycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
4. Zwrot warto??ci kursu odbywa si? poprzez wys??anie przez U??ytkownika wiadomo??ci poprzez formularz kontaktowy (dost?pny pod adresem: www.dancebook.pl/Kontakt) do Administratora, w której U??ytkownik o??wiadczy, i?? ma zamiar skorzysta? z prawa do otrzymania zwrotu pieni?dzy, podaj?c swoje dane (imi? i nazwisko oraz adres e-mail z jakiego zosta?? dokonany zakup dost?pu), dat? i cen? zakupu.
5. W ci?gu 14 dni od otrzymania wiadomo??ci email o ch?ci otrzymania zwrotu pieni?dzy, Administrator odpowie U??ytkownikowi, je??eli pro??ba o zwrot nie nosi znamion nadu??ycia U??ytkownik zostanie poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, na jaki Administrator ma przela? nale??n? kwot? zwrotu.
6. Zwrot pe??nej nale??no??ci zap??aconej przez U??ytkownika za kurs, bez jakichkolwiek potr?ce?? zostanie dokonany w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Administratora numeru konta bankowego, na jaki zwrot ma zosta? dokonany.
7. Jednocze??nie dost?p do us??ugi z tytu??u której by?? zrealizowany zwrot zostanie zablokowany.
 

§ 8 INFORMACJE KO??COWE

 
1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mog? mie? lub mia??y miejsce w ??wiecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania si? do tre??ci zawartych w kursach oraz w informacjach publikowanych na ??amach Serwisu jest dobrowolne.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, ca??kowitego lub cz???ciowego wy???czenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania us??ug lub przeprowadzania konserwacji, bez wcze??niejszego uprzedzania o tym U??ytkowników.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny us??ug w dowolnym czasie bez podawania przyczyn i informowania o tym U??ytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialno??ci za utrat? danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awari? sprz?tu, dysfunkcj? sieci Internet, utrat? na skutek dzia??ania osób trzecich.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji tre??ci kierowanych przez U??ytkowników do zespo??u obs??ugi Serwisu, a dotycz?cych kwestii zwi?zanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, ??e odpowiedzi na te tre??ci warte s? upublicznienia.
6. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w ca??o??ci lub we fragmentach informacji, danych lub innych tre??ci dost?pnych na ??amach Serwisu lub z niego pochodz?cych, za wyj?tkiem przypadków dozwolonego u??ytku wynikaj?cych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mog? by? w ka??dej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany b?d? publikowane na bie???co w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na ??amach Serwisu wraz z informacj? o ich dokonaniu.
8. Po ukazaniu si? na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, U??ytkownik powinien niezw??ocznie zapozna? si? ze zmianami, gdy?? zalogowanie si? lub jakakolwiek inna czynno??? w Serwisie, dokonane po takim og??oszeniu jednoznaczne s? z bezwarunkow? akceptacj? nowej tre??ci Regulaminu przez U??ytkownika.
9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, U??ytkownik powinien powstrzyma? si? od korzystania z Serwisu, a je??eli jest sta??ym U??ytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mog? mie? znaczenie, powinien o tym poinformowa? niezw??ocznie Administratora.
10. O??wiadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, poci?gnie za sob? usuni?cie U??ytkownika z udzia??u we wszystkich aspektach sta??ego funkcjonowania w Serwisie.
11. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania ??wiadczenia us??ug czy zmiany profilu dzia??ania.
 
 

 

Chwilka...

Moje Zamówienia

 
Bezpieczeństwo płatności gwarantuje serwis DotPay